Adatkezelési tájékoztató értékesítéshez kapcsolódó adatkezeléshez

Tartalomjegyzék

1. Adatkezelő elérhetőségei

2. Az adatkezelés tárgya, célja, jogcíme, időtartalma

3. Adatátadás, személyes adatok címzettjei és a címzettek kategóriái

4. Az érintetti jogok gyakorlása

5. Az érintetti jogokról röviden

6. Jogorvoslati lehetőségek

7. Adatbiztonság

Amennyiben Ön, mint felhasználó és úgy is mint a személyes adatai kezelésében érintett személy az általunk, az MarketWiz Korlátolt Felelősségű Társaság által fenntartott, a http://www.opcioguru.com/ címen elérhető OpcioGuru honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) megvásárolja valamely termékünket, vagy szolgáltatásunkat, akkor ezen tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeljük - az Ön által megadott személyes adatait. A Honlap látogatásával és a termék, szolgáltatás megvásárlással összefüggően megismert egyéb személyes adatokra vonatkozó adatkezelési feltételeket a Honlap Használatához és Marketing Célú Adatkezeléshez Kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. Az Ön személyes adatainak a termékeink, szolgáltatásaink értékesítése céljából történő kezelése során Adatkezelőként a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletnek (2016. április 27.) (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, az alábbi feltételek szerint járunk el:

I. Adatkezelő elérhetőségei

Név: MarketWiz Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviselő: Nagy Gergely
Székhely: 1118 Budapest, Maléter Pál utca 4. A. ép. 1. lház. 2. em. 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-356768
E-mail elérhetőség: oktatas@opcioguru.com
Telefonszám: 06-30-417-8526

II. Az adatkezelés tárgya, célja, jogcíme, időtartalma

1. Amennyiben Ön a Honlapon elérhető valamely termékünket vagy szolgáltatásunkat megvásárolja vagy előfizet akkor a vásárlással összefüggésben az alábbi személyes adatokat kezeljük: az Ön neve, címe, számlázási címe, email címe, valamint az Ön által vásárolt termékre, szolgáltatásra és a vásárlásra vonatkozó adatok. Ha Ön jogi személy vagy szervezet képviselőjeként vagy kapcsolattartójaként (a továbbiakban: „képviselő vagy kapcsolattartó”) jár el, akkor az alábbi személyes adatokat kezeljük: az Ön neve, személyes email címe.

2. Az adatkezelés célja a termékek, szolgáltatások Ön által történő megvásárlása esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból adódó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá kapcsolattartás. Amennyiben Ön képviselőként vagy kapcsolattartóként jár el az adatkezelés célja a fenti célokkal összefüggő kapcsolattartás.

3. Amennyiben Ön természetes személyként jár el, az adatkezelés időtartama a vásárlás teljesítését követő 6 év, az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a szerződés megkötése, illetve a szerződés teljesítése. Ha Ön képviselőként vagy kapcsolattartóként jár el, a vásárlással összefüggésben megadott személyes adatait a vásárlás teljesítését követő 6 évig jogos érdekből kezeljük, mivel jogos érdekünk a vásárlóinkkal való kapcsolattartás és a szerződés létrejöttével, teljesítésével kapcsolatos tények igazolása.

4. Bármely termékünk vagy szolgáltatásunk vásárlása esetén, amennyiben Ön természetes személyként jár el, a jogszabályok által előírt körben az Ön nevét, címét, számlázási címét és a vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó adatokat a vásárlást követő 8 évig kezeljük adózási (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a) és számviteli szabályok (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.  § (2) bekezdése) szerinti jogi kötelezettségünk teljesítése céljából. Ha Ön képviselőként vagy kapcsolattartóként jár el, a vásárlással összefüggésben megadott személyes adatait a vásárlás teljesítését követő 8 évig jogos érdekből kezeljük, mivel jogos érdekünk a szerződés létrejöttével, teljesítésével kapcsolatos adójogi és számviteli tények igazolása.

A „My OpcioGuru” portál használatával kapcsolatos adatok kezelése

5. Amennyiben Ön a Honlapunkon elérhető bármely termékünket, vagy szolgáltatásunkat megvásárolja, akkor Ön a megvásárolt termékhez, szolgáltatáshoz a „My OpcioGuru” portálra történő belépéssel jut hozzá. A „My OpcioGuru” portálra történő belépéshez a vásárlást követően az Ön email címére megküldjük az Ön részére generált felhasználónevet és jelszót. Az Ön email címét és felhasználói profiljához kapcsolódó adatait (felhasználónév, jelszó) e körben a szerződés teljesítése céljából, 6 évig kezeljük.

6. Amennyiben Ön vásárlóként a „My OpcioGuru” portálon található, zártkörű fórum használatához jogosultságot kapott, és a zártkörű fórumot használni kívánja, a zártkörű fórum használatával kapcsolatos adatokat a Honlap Használatához és a Marketing Célú Adatkezeléshez Kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük. A zártkörű fórum használatának megkezdése előtt az Ön hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy az Ön felhasználói profiljához kapcsolódó adatait és az Ön zártkörű fórumon folytatott tevékenységére vonatkozó személyes adatokat (email, felhasználónév, hozzászólások) kezeljük.

III. Adatátadás, személyes adatok címzettjei és a címzettek kategóriái

Adatfeldolgozók igénybevétele

7. A fent megjelölt adatkezelés során igénybe veszünk az alábbi szolgáltatókat, akik adatfeldolgozóként vesznek részt az adatkezelésben, és akiknek az Ön személyes adatait az alábbiakban részletezett célokból adjuk át:

 1. A Honlapunk működtetéséhez igénybe vesszük a Webonic Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.) szolgáltatót, amely szolgáltató tevékenysége weboldalak, adatbázisok futtatására alkalmas platform működtetése. A Webonic Kft. szolgáltatásával jelenítjük meg a Honlapunkon oldalainkat és tároljuk Önnek, mint felhasználónak az adatait.

 2. A hírlevelek és egyéb tájékoztatásaink küldéséhez igénybe vesszük az Aweber Systems Inc (székhely: 1100 Manor Drive Chalfont, PA, 18914, USA) szolgáltatását, amely szolgáltató az ütemezett tájékoztatásaink küldésére alkalmas platformot működtet.

 3. A céges levelezések lebonyolításához igénybe vesszük a Google Inc (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mount View, CA, USA) Gmail szolgáltatását, amely szolgáltatás segítségével szolgáljuk ki ügyfeleink kéréseit és vásárlásokkal kapcsolatos kérdéseit.

 4. A számlák kiállításához az Octonull Kft. (székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.) Billingo szolgáltatását vesszük igénybe, valamint az E-talon Kft. (székhely: 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 22-24) szamlazorendszer.hu platformját

 5. A vásárlásokhoz kapcsolódó bankkártyás fizetések lebonyolítására a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.) szolgáltatását vesszük igénybe.

 6. A könyvelésünket a DKK Tax Kft. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 59/C fszt/1.) alvállalkozó készíti.

 7. Megrendelésekkel, számlákkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására Somogyi Szilvia ev. (székhely: 4262 Nyíracsád, Nyíl u. 13) a szerződött partnerünk.

8. Az adatfeldolgozók a velünk kötött írásos szerződés alapján, kizárólag az utasításaink szerint és kizárólag a fent megjelölt céllal összefüggésben kezelhetik az Ön, általunk átadott személyes adatait.

9. A adatfeldolgozók, az Ön személyes adatait a rendelkezésünk szerint legkésőbb az adatkezelésre vonatkozó szerződés megszűnését követő, a kezelt adatok átadásának, illetve adatmegsemmisítésnek az időpontjáig, vagy azon időtartamon belül jogosultak kezelni, ameddig mi jogosultak vagyunk az adatok kezelésére.

10. Kizárólag olyan adatfeldolgozókat veszünk igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelését és az Ön védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

11. A általunk igénybevett adatfeldolgozók körének változásáról a jelen Tájékoztató módosításának útján, a Honlapunkon történő közzététellel értesítjük Önt.

Adatátadás harmadik személy részére

12. Jogszabályban előírt esetekben a jogszabályban megjelölt intézmények, szervek, szervezetek részére kötelesek vagyunk továbbítani az Ön általunk kezelt, jogszabály által megjelölt személyes adatait, amely adatátadás tényéről, ha azt a jogszabály nem tiltja, minden esetben értesítjük Önt.

13. A hírlevélküldő szolgáltatásunkat üzemeltető Aweber Systems Inc, USA illetőségű cég, amely részt vesz és megfelel az EU-USA adatvédelmi pajzsban. A 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az EU–USA adatvédelmi pajzs által biztosított védelem megfelelőségéről szóló 2016/1250 végrehajtási határozat szerint (2016. július 12.) az Egyesült Államok megfelelő szintű védelmet biztosít az EU–USA adatvédelmi pajzs alapján az Unióból az egyesült államokbeli öntanúsított szervezetekhez továbbított személyes adatok védelme tekintetében (1. cikk). Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által vezetett nyilvános nyilvántartás szerint az Aweber szerepel az adatvédelmi pajzsban részt vevő szervezetek listáján.

IV. Az érintetti jogok gyakorlása

14. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 15-22. cikkei szerint Ön kérelmezheti tőlünk az általunk kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát. Ön a kérelmét az oktatas@opcioguru.com email címen, illetve személyesen vagy postai úton a 1118 Budapest, Maléter Pál utca 4. A. ép. 1. lház. 2. em. 4. címen keresztül juttathatja el részünkre.

15. Az Ön kérelmének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatjuk az Általános Adatvédelmi Rendelet 15–22. cikk szerinti kérelmei alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. A tájékoztatást elektronikus úton adjuk meg az Ön részére, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

16. Amennyiben nem teszünk intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

17. A fent nevezett érintetti jogosultság gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy
 2. megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

18. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 19. cikke alapján, minden olyan címzettet tájékoztatunk az általunk kezelt adatokat érintő, az Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikk, 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt e címzettekről.

V. Az érintetti jogokról röviden

19. Hozzáférési jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére tőlünk visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Kérésére az Ön rendelkezésre bocsátjuk az általunk kezelt személyes adatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatjuk az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama).

20. Helyesbítéshez való jog
Az Ön kérésére késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó, általunk kezelt pontatlan személyes adatait és ennek megtörténtéről írásban értesítjük Önt.

21. A törléshez és az elfeledtetéshez való jog
Az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke alapján az ott meghatározott esetekben az Ön kérésére, illetve az ott meghatározott egyes esetekben az Ön külön kérése nélkül is, késedelem nélkül töröljük az Ön általunk kezelt adatait.

Ha Ön az általunk nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor minden észszerűen elvárható lépést megteszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk az Ön adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy Ön kérte az adatai törlését.

A törlési kérelem kézhezvételét követően gondoskodunk az adatkezelés megszüntetéséről – ezzel egyidejűleg az Ön regisztrációjának törléséről – és töröljük az Ön adatait a nyilvántartásunkból.

Az adatok módosítására vagy törlésére vonatkozó kérését az Ön regisztrációjakor megadott adatoknak megfelelő sikeres azonosítása esetén teljesítjük.

22. Adatkezelés korlátozásához való jog
Az Ön kérésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre figyelemmel korlátozottan kezeljük az Ön személyes adatait. Ha az adatkezelés az Ön kérésére korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeljük.

23. Adathordozhatósághoz való jog
Az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkével összhangban, a szerződésen vagy hozzájáruláson alapuló automatizált módon történő adatkezelés esetén, az Ön kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó és korábban Ön által a rendelkezésünkre bocsátott automatizált módon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kiadjuk az Ön részére, illetve ha az technikailag megvalósítható, az Ön kérésére az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítjuk.

24. Tiltakozáshoz való jog
Ön az általunk jogos érdek alapján kezelt személyes adatai vonatkozásában jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon azok e célból történő kezelése ellen. Az Ön tiltakozása esetén az Önre vonatkozó személyes adatokat e célból a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igényeink előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

25. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben
Az automatizált döntéshozatallal (ideértve a profilalkotást is) kapcsolatban az érintett az alábbiakban felsorolt jogokkal rendelkezik:

 1. jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené;
 2. jogosult emberi beavatkozást kérni email útján, az oktatas@opcioguru.com e-mail címen keresztül;
 3. kifejtheti álláspontját, vagy kifogást nyújthat be a fenti elérhetőségen.

26. Profilalkotásnak minősül a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

VI. Jogorvoslati lehetőségek

27. Számunkra fontos a személyes adatok megfelelő kezelése. Mindent megteszünk azért, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az esetlegesen felmerülő problémákkal célszerű ezért, mielőtt Ön más jogorvoslatot venne igénybe, közvetlenül hozzánk fordulni, azok mielőbbi orvoslása érdekében.

28. Ön jogosult panaszt tenni Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha az Ön megítélése szerint az Ön személyes adatai kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet. Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről Ön bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

29. Ön jogosult bírósághoz is fordulni jogorvoslat érdekében. Ebben az esetben Ön dönthet arról, hogy a pert a mi tevékenységünk helye szerinti uniós tagállam vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti uniós tagállam bírósága előtt indítja-e meg. Magyarországon Ön a pert lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

VII. Adatbiztonság

30. Az általunk kezelt személyes adatok védelmét az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megfelelően biztosítjuk. Gondoskodunk az adatok biztonságáról (a Honlapot titkosított SSL kapcsolaton keresztül látogathatja), megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek - tekintettel különösen arra, hogy az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik -; illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

31. Gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint azokat ne módosíthassák, törölhessék. A kezelt adatokat kizárólag az arra jogosultak ismerhetik meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adjuk át.

32. Megteszünk minden tőlünk elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok ne sérüljenek, illetve ne semmisüljenek meg.Az Adatkezelési Tájékoztatót megismertem és hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő az email címemet az általam megrendelt ingyenes termék és az ahhoz tartozó utánkövető levelek megküldése céljából kezelje.