GuruScan Felhasználási Feltételek

1. GuruScan szolgáltatás leírása

A GuruScan (GS) szolgáltatás célja a szabályozott (nem bináris) opciós tőzsdei adatok egy részének strukturált közzététele a szolgáltatás előfzetői ("Felhasználók") részére. A GS szolgáltatás kizárólag regisztrált Felhasználóknak, előfizetés ellenében érhető el.

2. A GuruScan Felhasználási Feltételek elfogadása

A Honlap üzemeltetője, a MarketWiz Korlátolt Felelősségű Társaság („Szolgáltató”) a GS felhasználásának feltételeit a jelen dokumentumban az alábbiakban teszi közé, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el, és a GS-t igénybevevő valamennyi regisztrált felhasználója által is elfogadottnak tekint. A felhasználók a GS tartalmának képernyőn való megjelenítésével - ráutaló magatartással – minden további jognyilatkozat nélkül elfogadják a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat.

3. A Szolgáltatások tartalmának kialakítása, megváltoztatása

A Szolgáltató a GS tartalmának és formátumának kialakításában teljes szabadságot élvez.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint a GS-t vagy bármely részének tartalmát, megjelenítését, hozzáférhetőségét, a felhasználói lehetőségeket átmenetileg vagy véglegesen, a Felhasználók értesítése mellett vagy anélkül, bármikor módosítsa, korlátozza vagy megszüntesse.

4. Opciós tőzsdei adatok

A GS során közvetített opciós tőzsdei adatok, információk késleltetett formában kerülnek közzétételre, így semmiképp sem tekinthetők valósidejű adatnak. Ebből kifolyólag Felhasználó kötelessége a saját kereskedési platformján az éles piaci árat ellenőrizni bárminemű kereskedési döntés meghozatala előtt.

5. A szellemi tulajdon védelme

A Szolgáltató a Felhasználók számára a GS-ben elérhető tartalmak magáncélú felhasználásának lehetőségét biztosítja ellenérték fejében, másra át nem ruházható alapon. Ezen felhasználási engedély alapján a Felhasználó jogosult a tartalmakat saját céljaira a képernyőn megjeleníteni, a számítógép memóriájában ideiglenesen tárolni vagy - ha erre lehetőség van - saját célra exportálni. A Szolgáltatások bármilyen más módon történő felhasználásához, így különösen módosításához, átdolgozásához, értékesítéséhez, harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételéhez a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

6. A Szolgáltató felelősségének kizárása / korlátozása

A Szolgáltató a GS vonatkozásában kizár mindennemű kártérítési felelősséget azért a kárért (ideértve a tényleges kárt, az elmaradt hasznot és a költséget), amely akár közvetlenül, akár közvetett módon a GS felhasználásából származik.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a GS felületén megjelenő adatok pontosságáért, valódiságáért és időszerűségéért, hiszen azokat ő maga is egy másik szolgáltató segítségével kapja, így nincs ráhatása az adatok minőségére.

Az egyes befektetési / kereskedési döntések előtt a Felhasználónak mindenkor tájékozódnia kell részletesen és több forrásból, szükség esetén mindenképpen konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval.

A Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét a GS felületén esetleg tévesen megjelenő információra vagy adatra alapított egyes befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.

A Szolgáltató által közölt információk, elemzések, és egyéb írások tájékoztató céllal készülnek, s befektetési ajánlást nem tartalmaznak. A szerző a tőzsdén kizárólag a saját nevében kereskedik.

A GS szolgáltatásának tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. Pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért - a Szolgáltató által felhasznált forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt - a Szolgáltató nem felel.

A GS használata teljeskörűen a Felhasználó felelősségére és kockázatára történik.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a GS-hez való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a GS leállásából, adatvesztésből, elérési vagy egyéb okokból eredő károkért.

7. Próbaidőszak

GS kipróbálására indítható egy 14 napos teljesen ingyenes próbaidőszak, ami funkcionalitásban 100%-ig megegyezik az előfizetett változattal. Minden felhasználó csak egyszer élhet a próbaidőszak lehetőségével.

8. Felhasználói adatok kezelése

GS használata során a Felhasználóknak lehetőségük van kedvenc keresések és riasztások létrehozására. Ezeket megoszthatja a GS-t használó felhasználói közösséggel, vagy kezelheti privátként is.

Amennyiben a Felhasználó megosztja ezen kereséseit a GS-t használó közösséggel (vagy privátként csak a Szolgáltatóval), azzal lemond minden jellegű ellenszolgáltatásról arra az esetre is, ha az általa készített keresések az üzleti titok körébe tartozó vagyoni értékű gazdasági ismeretnek (know how) vagy más szellemi alkotásnak minősülnek.

GS (éles és próbaidőszak egyaránt) használata során az alábbi adatok kerülnek eltárolásra minden Felhasználó esetén:

  • Munkamenet kezeléséhez szükséges cookie (guruscan_sessionid), ami azonosítja a Felhasználót és addig marad érvényben, amíg a böngészőt nyitva tartja vagy ki nem lép a GS-ből.
  • Kedvenc keresések és riasztások, amennyiben Felhasználó létrehozott ilyeneket.
  • Felhasználó által futtatott keresések és napi riasztások.

Az előfizetés vagy próbaidőszak lejáratát követően 180 nappal később az összes Felhasználóra vonatkozó adat (ld. fentiek) törlődik a GS-ből. Ezt a későbbi ismételt csatlakozás esetén már nem lehet visszaállítani.

9. A GuruScan Felhasználási Feltételek módosításának feltételei

A Szolgáltató jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat a regisztrált Felhasználók értesítése mellett vagy anélkül bármikor jogosult módosítani. A Szolgáltató a mindenkor hatályos Guruscan Felhasználási Feltételeket a jelenlegivel egyező módon teszi közé. A Szolgáltató kéri a Felhasználókat, hogy az esetleges módosításokról való tudomásszerzés végett a GuruScan Felhasználási Feltételeket ismételten tekintsék meg.Az Adatkezelési Tájékoztatót megismertem és hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő az email címemet az általam megrendelt ingyenes termék és az ahhoz tartozó utánkövető levelek megküldése céljából kezelje.